22 listopada 2019

22 LISTOPADA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 80/2019 Zwołanie ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 19 grudnia 2019 r

Zwołanie ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 19 grudnia 2019 r
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”GetBack”_, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 _1_ i art. 402_2_ ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 grudnia 2019 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa.
Porządek obrad:
1_ Otwarcie Zgromadzenia.
2_ Wybór Przewodniczącego.
3_ Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4_ Przyjęcie porządku obrad.
5_ Rozpatrzenie:
a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018,
b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
c. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
6_ Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
7_ Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
8_ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.
10_ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
11_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
12_ Zamknięcie Zgromadzenia.W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/zwza-19-12-2019, w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 19.12.2019 r. „.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej

Załączniki