25 sierpnia 2023

25 SIERPNIA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 31/2023 – Wpis do rejestru zastawów

Zarząd Capitea S.A. („Spółka”, „Zastawca”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 29/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. informuje, że w dniu 24 sierpnia 2023 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów o wpisie zastawu rejestrowego na aktywach Spółki tj. na 22 500 Certyfikatach Inwestycyjnych serii G3 wyemitowanych przez Jupiter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie wpisanego do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1711, o wartości nominalnej 1.400 PLN każdy

Zastaw został ustanowiony na rzecz DJM Trust sp. z o.o. w wykonaniu umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego z dnia 3 sierpnia 2023 r. Zastawca ustanowił na ww. aktywie zastaw rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem w celu zabezpieczenia objętych Układem wierzytelności pieniężnych Wierzycieli (tj. wierzycieli Zastawcy należących do Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3, Grupy 4, Grupy 6 oraz Grupy 7 zgodnie z postanowieniami Układu) wobec Zastawcy. Zastaw  został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1.000.000.000 PLN.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Ewa Zakowicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 14:12

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej