06 września 2019

6 WRZEŚNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 66/2019 Powództwa Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę

Powództwa Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje o powzięciu przez Emitenta informacji o złożeniu przez fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. _”Fundusze Lartiq”_ przeciwko Emitentowi łącznie 9 pozwów o zapłatę łącznie kwoty ok. 115 mln PLN _słownie: sto i piętnaście milionów PLN_ wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia każdego z powództw do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego.Fundusze Lartiq wniosły jednocześnie o udzielenie zabezpieczenia w każdej z 9 spraw.

Każdy z siedmiu, dotychczas rozpoznanych, wniosków o udzielenie zabezpieczenia został oddalony przez sąd.

Dwa wnioski o udzielnie zabezpieczenia nie zostały jeszcze przez sąd rozpoznane

W przypadku pięciu z wyżej powołanych pozwów sąd, w postępowaniu upominawczym, wydał przeciwko Emitentowi nakaz zapłaty. Łączna kwota, na którą opiewają ww. nakazy zapłaty, wynosi 64 440 713,55 PLN. Na kwotę tą składają się dochodzone przez Fundusze Lartiq, należności główne, skapitalizowane odsetki oraz koszty postępowania sądowego.

W przypadku jednego z wyżej powołanych pozwów, sąd odmówił wydania nakazu zapłaty i skierował pozew do rozpoznania w trybie zwykłym.

W przypadku trzech z wyżej powołanych pozwów, sąd nie rozstrzygnął do tej pory o wydaniu nakazu zapłaty.

Nakazy zapłaty, wydane przez sąd w postępowaniu upominawczym, w żaden sposób nie przesądzają o istnieniu lub zasadności roszczeń objętych pozwami.

Emitent kwestionuje w całości istnienie wierzytelności objętych wszystkimi powołanymi wyżej pozwami. W związku z powyższym Emitent informuje, że we wszystkich sprawach w których został wydany nakaz zapłaty, Emitent – z zachowaniem terminu ustawowego – wniesie stosowny sprzeciw, zaskarżając każdy z nakazów zapłaty w całości.

Zgodnie z art. 505 Kodeksu Postępowania Cywilnego, po wniesieniu przez Emitenta prawidłowego sprzeciwu, każdy z wydanych nakazów zapłaty utraci moc _przestanie istnieć_ a dalsze postępowanie w sprawach wszczętych wniesionymi pozwami toczyć się będzie na drodze właściwego postępowania _zwykłego lub odrębnego_ według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu przed sądami pierwszej instancji.Podpisy osób reprezentujących Emitenta

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej