01 lipca 2021

1 LIPCA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 18/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getback S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r.

Zarząd Getback S.A. (Emitent) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 roku (ZWZ), wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

DNLD Holdings S.a.r.l., któremu przysługiwało 60.070.558 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 93,34% w liczbie głosów uczestniczących w ZWZ, co odpowiada 60,07% w ogólnej liczbie głosów w Getback S.A.;

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 10:44

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej