09 maja 2024

9 maja 2024, NUMER RAPORTU 13/2024 – Przyspieszona wypłata części 9. raty układowej

Zarząd Capitea S.A (dalej: „Emitent”) informuje o podjęciu, w dniu 9 maja 2024 r., uchwały Zarządu Emitenta, na mocy której Emitent dokona przyspieszonej wypłaty 9. raty układowej obejmującej wierzytelności bezsporne w części wynoszącej 40%, bądź 50% jej kwoty, przy czym 50% jej kwoty zostanie wypłacone na rzecz tych wierzycieli, którzy nie otrzymali przyspieszonej wypłaty 9. raty układowej w części wynoszącej 10%, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2024 z 26 lutego 2024 r. („Przyspieszona wypłata raty układowej”), wynikającej z układu z wierzycielami zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2019 r.

Przyspieszona wypłata raty układowej rozpocznie się w dniu 3 czerwca 2024 r. i będzie realizowana w okresie od 3 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. przez Emitenta oraz za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Domów Maklerskich prowadzących ewidencję obligacji.

Na Przyspieszoną wypłatę raty układowej Emitent przeznaczy kwotę 25,5 mln zł, w tym około 25,2 mln zł zostanie wypłacone na rzecz obligatariuszy Emitenta.

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej