27 września 2017

27 września 2017, NUMER RAPORTU ESPI 99/2017 – Informacja dotycząca nabycia akcji EGB Investments S.A. w ramach przymusowego wykupu.

Informacja dotycząca nabycia akcji EGB Investments S.A. w ramach przymusowego wykupu.

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”), informuje, że w wyniku rozliczenia w dniu 27 września 2017 roku przymusowego wykupu akcji EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („EGB”) („Przymusowy Wykup”) Spółka nabyła 81.158 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) akcji EGB, stanowiących 0,62% kapitału zakładowego EGB i uprawniających do wykonywania 0,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

W związku z rozliczeniem Przymusowego Wykupu, Spółka posiada łącznie 1.305.400 (słownie: jeden milion trzysta pięć tysięcy czterysta złotych) akcji EGB, co odpowiada 100% kapitału zakładowego EGB i uprawnia do wykonywania 1.305.400 głosów na walnym zgromadzeniu EGB, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EGB.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej