06 czerwca 2024

6 czerwca 2024, NUMER RAPORTU 18/2024 – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.

Zarząd Capitea S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2024 z dnia 31maja 2024 r. i 17/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r., w związku z otrzymanymi od akcjonariusza Spółki żądaniami umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r. („ZWZ”) dodatkowych punktów,działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza nowy porządek obrad ZWZ, zmieniony na żądanie Akcjonariusza.

Zmiana w porządku obrad ZWZ polega na dodaniu, po dotychczasowym punkcie 13., nowego punktu 14. (Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki) oraz nowego punktu 15. (Powzięcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki).

Po dokonanej zmianie, planowany porządek obrad ZWZ jest następujący:

1)       Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)     Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)     Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)     Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5)     Rozpatrzenie:

  1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
  2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
  3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
  4. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,

6)     Powzięcie uchwał w sprawie:

  1. a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.2023,
  2. b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
  3. c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023, r.
  4. d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,

7)      Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku.

8)     Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

9)     Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023r.

10)    Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się31 grudnia 2023 r.

11)     Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

12)    Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13)    Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14)    Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

15)    Powzięcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.

16)    Zamknięcie Zgromadzenia.

Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu, projekty uchwał ZWZ, z uwzględnieniem dokonanej zmiany w porządku obrad ZWZ.

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://capitea.pl/walne-zgromadzenia/zwz-27-06-2024/.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara –Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej