12 lipca 2021

12 LIPCA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 21/2021 – Powołanie Pana Przemysława Schmidta do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej; Powołanie Komitetu Audytu.

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z powołaniem Rady Nadzorczej na nową kadencję – o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. – Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2021 r. :

(i) Powołała Pana Przemysława Schmidta na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Informacje o Panu Przemysławie Schmidtcie – wymagane w świetle postanowień § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – zostały umieszczone w treści raportu bieżącego Spółki nr 20/2021 z dnia 1 lipca 2021 r

(ii) Powołała Komitet Audytu, w skład którego weszli:

  1. Krzysztof Burnos – Przewodniczący Komitetu Audytu
  2. Milena Bogucka – Członek Komitetu Audytu
  3. Przemysław Schmidt – Członek Komitetu Audytu

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 15:58

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej