03 grudnia 2020

3 GRUDNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 42/2020 Doręczenie decyzji administracyjnej KNF z dnia 30 listopada 2020 r.

Zarząd Getback S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 3 grudnia 2020 r.) pełnomocnikowi Spółki doręczono odpis decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: ”KNF”) z dnia 30 listopada 2020 r.

Na mocy tej decyzji KNF nałożyła na Spółkę karę pieniężną w wysokości 100.000 zł za naruszenie przez Spółkę w okresie od 22 października 2017 r. do 7 maja 2018 r. art. 129 ustawy o biegłych rewidentach przez powołanie niezgodnego z ustawą składu komitetu audytu i niezachowaniu parytetu niezależnych członków komitetu audytu.

W szczególności KNF uznała, że:

  • Pan Kenneth Maynard nie spełniał warunku niezależności wskazanego w art. 129 ust. 3 pkt 5 ustawy o biegłych rewidentach, ponieważ utrzymywał istotne stosunki gospodarcze ze Spółką przez swoją spółkę zależną oraz, że
  • Pani Alicja Kornasiewicz nie spełniała warunku niezależności wskazanego w art. 129 ust. 3 pkt 4 ustawy o biegłych rewidentach, ponieważ otrzymywała dodatkowe wynagrodzenie znacznej wysokości od podmiotu zależnego od Spółki (Kancelaria Prawna GetBack Mariusz Brysik S.K).

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 19:04

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej