15 maja 2018

15 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 66/2018 Zmiana daty publikacji SF/SSF

Zmiana daty publikacji SF/SSF

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu do raportów bieżących 6/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. i 58/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. Zarząd GetBack S.A., działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego dla GetBack S.A. za 2017 rok i skonsolidowanego raportu rocznego dla Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok i podjęciu decyzji o przekazaniu tych raportów do publicznej wiadomości w dniu 21 maja 2018 roku.Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 6/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku, pierwotna data publikacji raportu rocznego GetBack S.A. za 2017 rok i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok, ustalona została na dzień 30 kwietnia 2018 roku, następnie – o czym GetBack S.A., wraz ze wskazaniem przyczyn takiego działania, informował w treści raportu bieżącego 58/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku – GetBack S.A. podjął decyzję o przesunięciu daty podania do publicznej wiadomości raportu rocznego GetBack S.A. za rok 2017 i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017 na dzień 15 maja 2018 r.

Następnie – w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 15 maja 2018 r. – GetBack S.A. uzyskał informację od firmy audytorskiej, zgodnie z którą firma audytorska nie była w stanie _ze względu na trwające nadal badanie_ sporządzić opinii potwierdzającej to, iż roczne sprawozdanie finansowe GetBack S.A. i roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok. zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi. Brak ten jest rezultatem okoliczności obiektywnych, na których wystąpienie GetBack S.A. nie miał i nie mógł mieć jakiegokolwiek wpływu _tj. firma audytorska nie zdążyła zakończyć badania, ze względu na trwające nadal prace związane z weryfikacją wycen portfeli wierzytelności oraz wartości innych aktywów, a w rezultacie przygotować wyżej wskazanej opinii do dnia 15 maja 2018 r._. Z informacji uzyskanych przez GetBack S.A. od firmy audytorskiej wynika to, że firma audytorska przedstawi do GetBack S.A. opinię potwierdzającą to, iż roczne sprawozdanie finansowe GetBack S.A. i Grupy Kapitałowej GetBack sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi, w dniu 21 maja 2018 roku. W konsekwencji GetBack S.A. przedstawi raport roczny GetBack S.A. za rok 2017 i skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017 r. w dniu 21 maja 2018 roku.

Osoby reprezentujące podmiot:

Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu

Bożena Solska – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej