18 lipca 2018

18 LIPCA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 95/2018 Złożenie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę GetBack S.A. w restrukturyzacji

Złożenie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę GetBack S.A. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje, że Zarząd Emitenta uzyskał od pełnomocnika Emitenta informację, zgodnie z którą pełnomocnik Emitenta w dniu 17 lipca 2018 r. złożył w imieniu Emitenta zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez niektórych byłych członków zarządu Emitenta opisanego w art. 296 § 1 – 3 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny _tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, ze zm._, polegającego na niedopełnieniu, wbrew przepisom ustawy i przyjętym na siebie zobowiązaniom, ciążących na nich obowiązków zachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem Emitenta, poprzez zawarcie umowy ramowej z podmiotem regulowanym i dokonanie na je podstawie płatności w kwocie 49.200.000 PLN. Płatność ta – w ocenie Emitenta – mogła spowodować szkodę wielkich rozmiarów w majątku Emitenta wobec dokonania pełnego odpisu jej wartości w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2017 rok i niemożliwości zidentyfikowania wartości świadczenia wzajemnego na dzień składania powyższego zawiadomienia.Emitent podaje tę informację do publicznej wiadomości, gdyż w ocenie Emitenta informacja dotycząca podjęcia przez aktualny Zarząd Emitenta działań w związku z trwającym śledztwem w Prokuraturze Regionalnej obejmującym czynności podejmowane przez niektórych byłych członków Zarządu Emitenta, może być istotna dla akcjonariuszy Emitenta i wskazuje na dążenie Zarządu Emitenta do pełnego wyjaśnienia wszystkich istotnych płatności dokonywanych przez Emitenta w okresie 2016-2018. W ramach prowadzonych czynności wyjaśniających podejmowanych przez obecny Zarząd Emitenta, w dalszym ciągu trwa proces identyfikowania umów, których charakter budzi z różnych względów wątpliwości prawne i zastrzeżenia ekonomiczne.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014_.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Paulina Pietkiewicz – Członek RN oddelegowany do Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej