08 września 2021

8 WRZEŚNIA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 25/2021 – Zawarcie umowy na prowadzenie ewidencji obligacji Capitea S.A. i związana z tym zmiana warunków emisji obligacji, których ewidencję prowadził Idea Bank S.A

Zarząd Capitea S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu z domem maklerskim Q Securities S.A. umowy świadczenia usług prowadzenia ewidencji obligacji Spółki. Na podstawie przedmiotowej umowy dom maklerski Q Securities S.A. przejmuje prowadzenie ewidencji następujących serii obligacji Spółki ewidencjonowanych dotychczas przez Idea Bank S.A.  :

PAA       PAL        SP           TD          TS

PAB       PAM      SQ          TE           TW

PAC       PAN       SR           TF           TX

PAD       PAO       SS           TG          TY

PAE        PAP       SX           TH          TZ

PAF        PAQ       SY           TI           

PAG       PAR       SZ           TN         

PAI         SM         TA           TO         

PAJ        SN          TB           TQ         

PAK       SO          TC           TR          

 

Zarząd Spółki informuje ponadto, że w wyniku zmiany podmiotu prowadzącego ewidencję niezbędna była zmiana Warunków Emisji Obligacji wszystkich wyżej wskazanych serii obligacji.

Na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, w związku z art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Zarząd Spółki zmienił Warunki Emisji Obligacji uchwałą nr 75/2021 z dnia 8 września 2021 r, która stanowi załącznik do niniejszego raportu. Uchwała nr 75/2021 weszła w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji dotycząca danej serii obligacji dokonuje się z momentem zapisania obligacji tej serii w ewidencji prowadzonej przez Q Securities S.A, o czym Q Securities poinformuje na swojej stronie internetowej http://www.qsecurities.pl.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 18:02

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej

Załączniki