02 października 2017

2 października 2017, NUMER RAPORTU ESPI 102/2017 -Informacje dotyczące portfeli wierzytelności i spłat

Informacje dotyczące portfeli wierzytelności i spłat

 

W związku z postępem prac dotyczących sporządzenia skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej GetBack („Grupa”) za trzeci kwartał 2017 roku, Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej następujące informacje w zakresie:

a. wysokości kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych przez Spółkę w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza Spółka („fundusze własne i zewnętrzne”),

b. wysokości spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych,

c. poziomie realizacji odzysku z przedmiotowych portfeli wierzytelności w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności**,

d. wysokości nominału wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu Spółki z tytułu obsługi funduszy własnych oraz zewnętrznych,

e. wysokości skumulowanych kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych przez Spółkę w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza Spółka***,

f. wysokości skumulowanych spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych****,

g. wysokości oczekiwanych przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy własnych oraz oczekiwanych wartości przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy zewnętrznych należnych Grupie („ERC”)*****,

h. poziomu kosztów bezpośrednich Spółki związanych z dochodzeniem wierzytelności w odniesieniu do wysokości spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych („cost-to-collect”)******.

Dane przedstawione w niniejszym raporcie uwzględniają nabycie spółki EGB Investments S.A., nad którą Grupa Kapitałowa Getback przejęła kontrolę w dniu 7 sierpnia 2017 r.

 

III kwartał 2017 roku

a. Kwoty transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych III kw. 2017: 842,9 mln zł; III kw. 2016: 189,8 mln zł; zmiana: 344,1% ,

b. Wysokość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych III kw. 2017: 326,5 mln zł; III kw. 2016: 160,1 mln zł; zmiana: 103,9%,

c. Realizacja odzysku z portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności III kw. 2017: 119%; III kw. 2016: 112%; zmiana: 6,3%,
**z wyłączeniem funduszu OFWD NS FIZ i Debtor NS FIZ

d. Wysokość nominału wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu Spółki z tytułu obsługi funduszy własnych oraz zewnętrznych III kw. 2017: 28,0 mld zł; III kw. 2016: 17,7 mld, zmiana: 58,2%,

e. Wysokość skumulowanych kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych przez Spółkę w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza Spółka *** III kw. 2017: 4 020,6 mln zł; III kw. 2016: 2 303,5 mln zł; zmiana 74,5%,

f. Wysokość skumulowanych spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych **** III kw. 2017: 2 095,2 mln zł; III kw. 2016: 1 013,0 mln zł; zmiana 106,8%,

g. Wysokość oczekiwanych przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy własnych oraz oczekiwanych wartości przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy zewnętrznych należnych Grupie _”ERC”_***** III kw. 2017: 5 489,6 mln zł ; III kw. 2016: 3 689,3 mln zł; zmiana 48,8%.

 

Skumulowane 3 kwartały 2017 roku

a. Kwoty transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych III kw. 2017: 1 582,8 mln zł; III kw. 2016: 777,5 mln zł; zmiana: 103,6%,

b. Wysokość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych III kw. 2017: 866,6 mln zł; III kw. 2016: 497,3 mln zł; zmiana: 74,3%,

c. Realizacja odzysku z portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności III kw. 2017: 119%; III kw. 2016: 112%; zmiana: 6,3%,
**z wyłączeniem funduszu OFWD NS FIZ i Debtor NS FIZ

d. Wysokość nominału wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu Spółki z tytułu obsługi funduszy własnych oraz zewnętrznych III kw. 2017: 28,0 mld zł. ; III kw. 2016: 17,7 mld zł, zmiana: 58,2%,

e. Wysokość skumulowanych kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych przez Spółkę w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza Spółka *** III kw. 2017: 4 020,6 mln zł. ; III kw. 2016: 2 303,5 mln zł.; zmiana 74,5%,

f. Wysokość skumulowanych spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych **** III kw. 2017: 2 095,2 mln zł. ; III kw. 2016: 1 013,0 mln zł, zmiana 106,8%,

g. Wysokość oczekiwanych przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy własnych oraz oczekiwanych wartości przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy zewnętrznych należnych Grupie _”ERC”_***** III kw. 2017: 5 489,6 mln zł; III kw. 2016: 3 689,3 mln zł.; zmiana 48,8%,

h. Poziom kosztów bezpośrednich Spółki związanych z dochodzeniem wierzytelności w odniesieniu do wysokości spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych _tzw. „cost-to-collect”_****** III kw. 2017: 19,9%; III kw. 2016: 16,1%; zmiana 23,6%.**z wyłączeniem funduszu OFWD NS FIZ .Poziom realizacji odzysku z portfeli wierzytelności nabytych i zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności określa w jakim procencie Spółka realizuje odzyski na całym zarządzanym portfelu wierzytelności na datę komunikatu w stosunku do zakładanych planów odzysków przyjętych dla każdego z portfeli w momencie jego nabycia. Wartość powyżej 100% oznacza, że Spółka w danym okresie realizuje odzyski łącznie ze wszystkich zarządzanych portfeli wierzytelności powyżej zakładanych planów.

*** Wysokość skumulowanych kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych przez Spółkę w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza Spółka od początku prowadzenia działalności Spółki.

**** Wysokość skumulowanych spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych od początku prowadzenia działalności Spółki.

***** Spółka wykazuje wskaźnik ERC jako sumę oczekiwanych wartości przyszłych odzysków z portfeli wierzytelności własnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz oczekiwanych wartości przyszłych odzysków z portfeli wierzytelności zewnętrznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych przynależnych Grupie.

****** Spółka wykazuje wskaźnik cost-to-collect jako iloraz kosztów bezpośrednich ponoszonych przez Grupę związanych z odzyskami z portfeli własnych, jak i zewnętrznych do odzysków z tych portfeli.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej