30 kwietnia 2018

30 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 58/2018 – Podjęcie decyzji o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 

 

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A., działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok i podjęciu decyzji o przekazaniu tych raportów do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2018 roku.Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 6/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku, pierwotna data publikacji wyżej wymienionych raportów ustalona była na dzień 30 kwietnia 2018 roku. GetBack S.A. nie może opublikować raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego w tej dacie, tj. w dniu 30 kwietnia 2018 r. z uwagi na powzięcie przez Zarząd GetBack S.A. wątpliwości odnośnie do prawidłowości, rzetelności i kompletności informacji znajdujących się w treści sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zarząd GetBack S.A. zwraca w powyższym kontekście uwagę na okoliczność zajścia w ostatnich tygodniach istotnych zmian personalnych w składzie organów korporacyjnych spółki GetBack S.A. _o czym GetBack S.A. informował w treści między innymi raportów bieżących 43/2018 i 53/2018_, które to zmiany skutkowały tym, że osoby wchodzące aktualnie w skład organów korporacyjnych GetBack S.A. nie miały wystarczająco czasu na ustalenie prawdziwej, rzetelnej i kompletnej sytuacji finansowej spółki GetBack S.A. i przygotowanie sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad rachunkowości określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości _tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 395, ze zmianami_ i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Raport roczny za 2017 r. i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok nie mogą zostać opublikowane z uwagi również na okoliczność braku opinii firmy audytorskiej _która to opinia nie została fizycznie sporządzona do dnia 30 kwietnia 2018 r. i zostanie sporządzona przez firmę audytorską w terminie późniejszym, tj. jeszcze przed przekazaniem raportu rocznego za 2017 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok do wiadomości publicznej_ potwierdzającej to, iż roczne sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 r. zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.

Podstawa prawna: § 80 ustęp 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_.

Osoby reprezentujące podmiot:
  • Kenneth Maynard – Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej