28 czerwca 2019

28 CZERWCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 57/2019 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 55/2019 z dnia 14 czerwca 2019

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 55/2019 z dnia 14 czerwca 2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje o dokonaniu przez Spółkę korekty oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 55/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. W raporcie tym, z uwagi na błąd pisarski, Spółka wskazała błędny dzień powołania przez Radę Nadzorczą Spółki Pana Tomasza Strama w skład Zarządu Spółki.Spółka oświadcza, że zawarte w tym raporcie zdanie:

„Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje o powołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2019 r. Pana Tomasza Strama w skład Zarządu Spółki. Pan Tomasz Strama – z dniem 14 czerwca 2019 r. – został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki”.

powinno było brzmieć:

„Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji „Spółka” informuje o powołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r. Pana Tomasza Strama w skład Zarządu Spółki. Pan Tomasz Strama – z dniem 14 czerwca 2019 r. – został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki”.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej