11 kwietnia 2019

11 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 31/2019 Powołanie Pana Radosława Barczyńskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej; Powołanie Pana Piotra Rybickiego w skład Komitetu Audytu, powołanie Komitetu ds. roszczeń restrukturyzacyjnych; usta

Powołanie Pana Radosława Barczyńskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej; Powołanie Pana Piotra Rybickiego w skład Komitetu Audytu, powołanie Komitetu ds. roszczeń restrukturyzacyjnych; ustalenie składu Komitetu ds. restrukturyzacji

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2019 r.:
_i_ powołała Pana Radosława Barczyńskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Informacje o Panu Radosławie Barczyńskim – wymagane w świetle postanowień z § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – zostały umieszczone w treści raportu bieżącego Spółki 111/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.
_ii_ powołała Pana Piotra Rybickiego w skład Komitetu ds. Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki;
_iii_ powołała w ramach Rady Nadzorczej Komitet ds. roszczeń odszkodowawczych, w którego skład zostali powołani: Jarosław Dubiński – Przewodniczący Komitetu ds. roszczeń odszkodowawczych; Przemysław Schmidt – Członek Komitetu ds. roszczeń odszkodowawczych;
_iv_ ustaliła skład Komitetu ds. restrukturyzacji w ramach Rady Nadzorczej Spółki, w skład którego wchodzą: Radosław Barczyński – Przewodniczący Komitetu ds. restrukturyzacji; Jarosław Dubiński – Członek Komitetu ds. restrukturyzacji; Wojciech Łukawski – Członek Komitetu ds. Restrukturyzacji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej