03 lipca 2018

3 LIPCA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 91/2018 – Wezwanie od ALTUS TFI S.A. do rozwiązania umów

Wezwanie od ALTUS TFI S.A. do rozwiązania umów

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd Getback S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje, że w dniu 02 lipca 2018 r. do Emitenta wpłynęło wezwanie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. _”ALTUS”_ do rozwiązania _za porozumieniem_: _1_ umowy sprzedaży akcji spółki EGB Investments S.A. z dnia 7 sierpnia 2017 roku, zawartej w wykonaniu umowy zobowiązującej sprzedaży akcji z dnia 30 maja 2017 roku; _2_ umowy ramowej na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 23 kwietnia 2018 roku; _3_ innych umów i porozumień zawartych w wykonaniu umów wskazanych w _1_ i _2_ powyżej; przy jednoczesnym zwrocie i rozliczeniu wszystkich wzajemnych świadczeń ALTUS i Emitenta związanych z wykonaniem tych umów i porozumień.

 

ALTUS w treści tego wezwania wskazał jednocześnie to, że – w ocenie ALTUS– ALTUS w sposób nieuprawniony i bezpodstawny wiązany jest powstałą sytuacją finansową Emitenta w związku ze zbyciem przez fundusze inwestycyjnego zarządzane przez ALTUS akcji EGB Investments S.A., co – w ocenie ALTUS – wpływa negatywnie w wielu aspektach, w tym także finansowych i wizerunkowych, na sytuację ALTUS. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez ALTUS wymienione umowy zostały zawarte zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu wszelkich przyjętych praktyk i standardów rynkowych; tak Emitent jak i ALTUS w trakcie negocjacji i przy podpisywaniu wymienionych umów korzystali z pomocy i doradztwa profesjonalnych podmiotów specjalizujących się w obsłudze transakcji na rynku kapitałowym; tak Emitent jak i ALTUS na bieżąco informowali w komunikatach bieżących o wszystkich istotnych zdarzeniach związanych z przygotowaniem i zawarciem wymienionych umów. Dodatkowo ALTUS wskazał to, że – w ocenie ALTUS – osiągnięcie przez Emitenta i ALTUS celów biznesowych, będących podstawą do zawarcia wyżej wskazanych umów, stało się z przyczyn, które w ocenie ALTUS nie leżą po stronie ALTUS, niemożliwe do osiągnięcia. W konsekwencji ALTUS wezwał Emitenta do rozwiązania – za porozumieniem – wskazanych powyżej umów, z jednoczesnym zwrotem i rozliczeniem uzyskanych świadczeń, w tym korzyści. Takie działanie jest – w ocenie ALTUS – uzasadnione.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014_.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Paulina Pietkiewicz – Członek RN oddelegowany do zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej