08 stycznia 2023

8 STYCZNIA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 1/2023 – Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 stycznia 2023 r.

Zarząd Capitea S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., informuje, ze w dniu 5 stycznia 2023r. wpłynęło do Spółki od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. DNLD Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”) żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 stycznia 2023r. („NWZ”) punktu dotyczącego zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza nowy porządek obrad NWZ, zmieniony na żądanie Akcjonariusza:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie działań maksymalizujących spłatę wierzytelności układowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 17:38

 

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej