11 lutego 2021

11 LUTEGO 2021, NUMER RAPORTU ESPI 5/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getback S.A., które odbyło się w dniu 11 lutego 2021 roku

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Getback S.A. (Emitent) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 11 lutego 2021 roku (ZWZ), wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.

1. DNLD Holdings S.a.r.l., któremu przysługiwało 60.070.558 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 92,96% w liczbie głosów uczestniczących w ZWZ, co odpowiada 60,07% w ogólnej liczbie głosów w Getback S.A.;

2. JP Morgan Funds, któremu przysługiwało 3.838.288 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,94% w liczbie głosów uczestniczących w ZWZ, co odpowiada 3,83% w ogólnej liczbie głosów w Getback S.A.

 

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 21:24

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej