30 lipca 2018

30 LIPCA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 103/2018 Informacja dotycząca ratingu kredytowego nadanego przez EuroRating – zmiana oznaczenia

Informacja dotycząca ratingu kredytowego nadanego przez EuroRating – zmiana oznaczenia
 

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 

 

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ w nawiązaniu do raportów bieżących nr 45/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.; nr 47/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. i nr 63/2018 z dnia 08 maja 2018 r. dotyczących ratingu kredytowego nadanego Emitentowi i następnie zmienionego przez agencję ratingową EuroRating _”EuroRating”_ informuje, że w dniu 30 lipca 2018 r. EuroRating dokonał obniżenia ratingu kredytowego nadanego Emitentowi o jeden stopień z „CCC_d_” do „CC_d_”, jednocześnie utrzymana została negatywna perspektywa ratingu. W uzasadnieniu powyższego EuroRating wskazał w szczególności to, że obniżenie ratingu kredytowego Emitenta związane jest z przedstawieniem przez Emitenta nowych propozycji układowych, zakładających niższy stopień zaspokojenia wierzycieli, niż poprzednia propozycja z maja bieżącego roku. Posiadaczom obligacji niezabezpieczonych Emitent proponuje obecnie spłatę 27% kwoty należności głównej w kwartalnych ratach wypłacanych przez 8 lat. Pozostała część wartości wierzytelności miałaby zostać skonwertowana na akcje spółki po cenie równej wartości nominalnej, tj. 5 groszy za sztukę. Zmiana propozycji układowych wynika z nowych wyliczeń Emitenta dotyczących aktualnej wartości jego majątku i zobowiązań. Szacowana bieżąca wartość netto portfeli wierzytelności _stanowiących główny składnik aktywów Emitenta_ zmniejszyła się w stosunku do wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok o ok. 0,4 mld zł _do 1,27 mld zł_. Jednocześnie wartość zobowiązań Emitenta wzrosła o ok. 0,5 mld zł _do 3,3 mld zł_.
EuroRating zwrócił przy tym uwagę na to , że wobec kolejnego przesunięcia przez Emitenta publikacji sprawozdania finansowego za I. kwartał 2018 r. i braku pełnych aktualnych danych finansowych, a także wobec szybko postępujących zmian w wartości majątku i zadłużenia Emitenta, szacowanie kwot możliwych
do odzyskania przez wierzycieli jest nadal mocno utrudnione. Opierając się na opublikowanych przez Emitenta częściowych danych dotyczących wartości portfeli wierzytelności oraz sumy zobowiązań Emitenta na koniec czerwca b.r., a także na przedstawionych zaktualizowanych propozycjach układowych, EuroRating obniżył szacowany wskaźnik odzyskania wierzytelności _”recovery rate”_ dla obligacji niezabezpieczonych _których dotyczy nadany Emitentowi ogólny rating dla emitenta_ z dotychczasowego poziomu „średniego lub niskiego” do „niskiego”. Jednocześnie EuroRating szacuje, że w przypadku braku zawarcia układu z wierzycielami i przeprowadzenia upadłości likwidacyjnej spółki, wskaźnik recovery rate byłby bardzo niski.
EuroRating wskazał przy tym to, że zarząd Emitenta prowadzi obecnie przegląd opcji strategicznych, wśród których rozważane są m.in.: sprzedaż części lub całości aktywów operacyjnych inwestorowi branżowemu, zmiana postępowania układowego na postępowanie sanacyjne, podwyższenie kapitału zakładowego lub konwersja zadłużenia na kapitał zakładowy. W ocenie EuroRating realizacja niektórych z w/w opcji może zwiększyć poziom odzyskania wierzytelności z tytułu obligacji niezabezpieczonych i/lub przyspieszyć wypłatę zobowiązań układowych. EuroRating bierze zatem pod uwagę, że propozycje układowe Emitenta mają wciąż wstępny charakter i mogą jeszcze ulec zmianie.
Negatywna perspektywa ratingu wynika z oceny EuroRating, że obecnie _m.in. z uwagi na brak aktualnych sprawozdań finansowych Emitenta_ nadal istnieje wysoka niepewność odnośnie szacowanego wskaźnika odzyskania wierzytelności z tytułu obligacji niezabezpieczonych. Ze względu na dynamicznie zmieniające się wartości zarówno aktywów operacyjnych, jak i zobowiązań Emitenta, nie można wykluczyć kolejnych zmian w propozycjach układowych. Ponadto istnieje ryzyko, że układ może nie zostać zatwierdzony przez wierzycieli _wyznaczona przez sąd data zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu to 28 sierpnia 2018 r._. W takim scenariuszu, przy braku możliwości kontynuacji działalności Emitenta i przeprowadzeniu upadłości likwidacyjnej – ze względu na szacowany bardzo niski wskaźnik recovery rate – rating prawdopodobnie zostałby po raz kolejny obniżony.
Pełny komunikat ratingowy EuroRating z uzasadnieniem zmiany oznaczenia ratingu oraz wyjaśnieniem negatywnej jego perspektywy dostępny jest na stronie internetowej www.eurorating.com.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014 r._.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej