18 maja 2021

18 maja 2021, NUMER RAPORTU ESPI 16/2021Zawarcie porozumień w sprawie rozliczenia wzajemnych roszczeń z funduszami LUMEN Profit 20 NSFIZ, LUMEN Profit 21 NSFIZ, LUMEN Profit 22 NSFIZ, LUMEN Profit 23 NSFIZ i LUMEN Profit 24 NSFIZ

Zarząd GetBack S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 17 maja 2021 r. pięciu porozumień w sprawie rozliczeń wzajemnych roszczeń. Stronami każdego z porozumień są: Emitent, IPOPEMA TFI S.A., Kancelaria Prawna Mariusz Brysik Sp.K. oraz odpowiednio osobno dla każdego z porozumień: LUMEN Profit 20 NSFIZ, LUMEN Profit 21 NSFIZ, LUMEN Profit 22 NSFIZ, LUMEN Profit 23 NSFIZ i LUMEN Profit 24 NSFIZ („Fundusze LP”). W każdym z porozumień z Funduszem LP, strony uzgodniły pod warunkami zawieszającymi przewidzianymi treścią każdego z porozumień, m.in. że:

(i) Fundusz LP zapłaci na rzecz Emitenta określoną kwotę tytułem zaspokojenia roszczeń związanych z obsługą prawną Funduszu LP. Łączna kwota podlegająca zapłacie przez Fundusze LP na podstawie wszystkich ww. porozumień to kwota 4.126.352,49 PLN

(ii) w zakresie przewyższającym kwotę wskazaną w pkt (i) Emitent zrzeknie się względem Funduszu LP pozostałych roszczeń związanych z obsługą prawną Funduszu LP,

(iii) nastąpi wykup podporządkowanych certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu LP (podporządkowanych w rozumieniu art. 190 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi) posiadanych przez Emitenta na podstawie złożonego przez niego żądania wykupu, przy czym opłata należna Funduszowi LP za ten wcześniejszy wykup ww. certyfikatów inwestycyjnych będzie równa wartości 100% tych certyfikatów inwestycyjnych na dzień ich wykupu

(iv) Fundusz LP złoży oświadczenie o zrzeczeniu się kary umownej, o zapłatę której Fundusz LP złożył powództwo opisane w raporcie bieżącym Emitenta nr 66/2019 z dnia 6 września 2019 r.,

(v) w związku z zawarciem Porozumienia, Fundusz LP zrzeknie się roszczeń o wypłatę przez Emitenta na rzecz Funduszu LP świadczeń przewidzianych układem,

Ponadto Universe 3 NSFIZ będący jednostką zależną Emitenta oraz LUMEN Profit 22 NSFIZ, LUMEN Profit 23 NSFIZ i LUMEN Profit 24 NSFIZ zobowiązały się do zawarcia porozumień w sprawie wzajemnych rozliczeń wynikających z umów subpartycypacji łączących te podmioty. Na mocy tych porozumień (po ich zawarciu) Universe 3 NSFIZ zapłaci na rzecz wskazanych funduszy, tytułem zaległych przepływów pieniężnych i pożytków z wierzytelności przewyższających koszty i wydatki związane z tymi wierzytelnościami kwotę, której wysokość ustalona zostanie najpóźniej w dniu zawarcia ww. porozumień, w oparciu o stan rozliczeń wynikających z ww. umów subpartycypacji na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawarte zostanie każde z ww. porozumień. Według stanu rozliczeń na dzień 22 lutego 2021 wartość tej kwoty wynosiła 6.235.793,00 PLN.

W ocenie Emitenta realizacja ww. porozumień ma pozytywny wpływ na zdolność Emitenta do realizacji układu z wierzycielami.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 13:19

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej