11 lutego 2021

11 LUTEGO 2021, NUMER RAPORTU ESPI 7/2021 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd GetBack S.A. Emitent ” informuje, że w dniu 11 lutego 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło uchwałę powołującą Panią Milenę Bogucką w skład Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej kadencji.

Pani Milena Bogucka specjalizuje się w obszarach finansów przedsiębiorstw, bankowości inwestycyjnej, fuzji i przejęć oraz w zagadnieniach restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego. Od 4 lat związana z branżą Private Equity, jako członek zespołu inwestycyjnego w Grupie Abris, gdzie uczestniczy w procesach transakcyjnych i nadzorze inwestycji. Jej doświadczenie obejmuje między innymi sektor usług biznesowych, produkcyjny i medyczny. W roku 2019 pełniła rolę Dyrektora Finansowego w grupie CADM Automotive. Wcześniej pracowała w dziale bankowości inwestycyjnej Goldman Sachs w Londynie, w dziale Doradztwa Transakcyjnego EY oraz w firmie doradztwa strategicznego McKinsey.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość

Działalność prowadzona przez Panią Milenę Bogucką nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta. Pani Milena Bogucka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Milena Bogucka – zgodnie ze złożonym oświadczeniem – nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 21:40

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej