29 maja 2018

29 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 82/2018 Zmiana daty publikacji raportu rocznego GetBack S.A. w restrukturyzacji i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok

Zmiana daty publikacji raportu rocznego GetBack S.A. w restrukturyzacji i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok
 

 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 

Treść raportu:

W uzupełnieniu do raportów bieżących 6/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r., 58/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., 66/2018 z dnia 15 maja 2018 r. oraz 71/2018 z dnia 21 maja 2018 r. Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_, działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego dla Emitenta za 2017 rok i skonsolidowanego raportu rocznego dla Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok.
Aktualnie trwają prace nad sporządzeniem ostatecznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017, jak również nad zakończeniem procesu badania przez firmę audytorską wymienionego wyżej sprawozdania. O dacie publikacji raportu rocznego Emitenta za rok 2017 i skonsolidowanego raportu rocznego dla Grupy Kapitałowej GetBack Emitent zawiadomi w treści raportu bieżącego, co nastąpi natychmiast po uzyskaniu przez Emitenta wiedzy odnośnie do daty zakończenia powyższych prac. 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej