14 grudnia 2017

14 grudnia 2017, NUMER RAPORTU ESPI 150/2017 – Informacja dotycząca portfela wierzytelności – podpisanie umowy cesji.

Informacja dotycząca portfela wierzytelności –  podpisanie umowy cesji.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 115/2017, Zarząd Getback S.A. („GetBack„) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji, że w związku z podjęciem przez zarząd banku z siedzibą na terytorium Polski („Bank”) ostatecznej decyzji oraz uzgodnieniem ostatecznych postanowień umowy dotyczącej nabycia portfeli wierzytelności o wartości nominalnej około 0,6 mld PLN („Umowa”), podmiot w 100% kontrolowany przez GetBack („Podmiot”),  podpisał w dniu 14 grudnia 2017 r. z Bankiem Umowę. Zgodnie z postanowieniami Umowy przeniesienie własności nastąpi z chwilą uiszczenia przez Podmiot ustalonej ceny, z zastrzeżeniem terminów przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. GetBack poinformuje o ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących wierzytelności.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej