02 marca 2018

2 marca 2018, NUMER RAPORTU ESPI 17/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A.
 

Zarząd GetBack S.A. („GetBack”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 marca 2018 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Hotel InterContinental (Sala Kompozytorzy), ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:
 • podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) o kwotę nie niższą niż 0,05 PLN (pięć groszy), ale nie wyższą niż 999.999,95 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) PLN, do kwoty nie niższej niż 5.000.000,05 (pięć milionów złotych pięć groszy) złotych, ale nie wyższej niż 5.999.999,95 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) PLN poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 19.999.999 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk, o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) złotych każda akcja, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii F i zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów; oraz
 • dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji nowej emisji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

7. Podjęcie uchwały w sprawie:

 • upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,  w sprawie zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego, oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów lub subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej; oraz
 • dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace, w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 28.03.2018 r. ”.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
 • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej