10 sierpnia 2020

10 SIERPNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 32/2020 Wyegzekwowanie przez Komornika Sądowego od Altus TFI i pozwanych przez Getback funduszy inwestycyjnych środków pieniężnych w kwocie 134.715.017 PLN tytułem zabezpieczenia roszczeń Getback i przekazanie ich na r

Temat: Wyegzekwowanie przez Komornika Sądowego od Altus TFI i pozwanych przez GetBack funduszy inwestycyjnych środków pieniężnych w kwocie 134.715.017 PLN tytułem zabezpieczenia roszczeń GetBack i przekazanie ich na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

Podstawa: art. 17 ust.1 MAR

Treść:

Zarząd Getback S.A. („Emitent”, „GetBack”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. otrzymał od swojego pełnomocnika procesowego informację o dokonaniu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa zajęcia gotówki w kwocie 134.715.017 PLN i przekazaniu jej na rachunek depozytowy Ministra Finansów (konto sum depozytowych, Sąd Rejonowy Warszawa Mokotów) na poczet zabezpieczenia roszczeń GetBack wobec Altus TFI oraz dwunastu funduszom inwestycyjnym („Zabezpieczenie”).

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wykonaniu postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 lipca 2020 r., sygn. akt XXVI Gz 18/20, o udzieleniu GetBack zabezpieczenia na majątku wszystkich pozwanych solidarnie do kwoty 134.715.017 PLN („Postanowienie o Zabezpieczeniu”). Postanowienie o Zabezpieczeniu zostało wydane przez Sąd orzekający w składzie trzech sędziów, w drugiej instancji. Zgodnie z art. 741 kodeksu postępowania cywilnego na Postanowienie o Zabezpieczeniu, jako na postanowienie sądu drugiej instancji, nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 7301 k.p.c. przesłanką udzielenia przez sąd zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie roszczenia przez powoda.

Zabezpieczenie zostało udzielone GetBack w związku z powództwem o zapłatę, o którym Emitent informował raportem bieżącym numer 13/2020 z dnia 12 marca 2020 r. Zgodnie z twierdzeniami pozwu wszyscy pozwani (tj. Altus TFI i 12 funduszy inwesycyjnych) odpowiadają solidarnie za całość szkody wyrządzonej GetBack przez osoby prawne z winy ich organów (tu: Altus TFI), a nie tylko w zakresie ceny otrzymanej za zbyte przez nich akcje EGB Investments SA. Treść pozwu pozostaje dostępna dla każdego z pozwanych w aktach sądowych od marca 2020 roku w trybie dostępu do akt przez pełnomocników.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta

Paulina Pietkieiwcz – Członek Zarządu

Radosław Barczyński – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 18:46

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej