31 grudnia 2020

31 GRUDNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 50/2020 Powołanie Pana Radosława Barczyńskiego w skład zarządu oraz powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu GetBack S.A.

Zarząd Getback S.A. („Emitent”) informuje, o podjęciu w dniu 29 grudnia 2020 r. uchwały Rady Nadzorczej Emitenta o powołaniu Pana Radosława Barczyńskiego w skład zarządu oraz powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, na okres trwający do końca obecnej kadencji Zarządu Emitenta.

Pan Radosław Barczyński nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Radosław Barczyński nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych, ani też jako członek organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych. Pan Radosław Barczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Radosław Barczyński w okresie od 27 sierpnia 2018 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, od 19 kwietnia 2019 r. do 9 kwietnia 2020 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta a następnie do dnia dzisiejszego pełni funkcję członka zarządu Emitenta. Pan Radosław Barczyński pełni obecnie funkcję Dyrektora w Spinko Sp. z o.o. (od 2016 r.), gdzie odpowiada m.in. za obszar komercyjny oraz zarządzanie łańcuchem dostaw. Pan Radosław Barczyński od 2016 r. jest wspólnikiem i członkiem zarządu spółki PRIX Investments Sp. z o.o.

Od 2011 do 2016 r. udziałowiec i zarządzający podmiotami działającymi na terenie Białorusi oraz Rosji. W okresie od 2011 do 2014 r. widniał w Krajowym Rejestrze Sądowym jako prokurent spółki Lama Gold Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (obecnie Wertex Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej). W latach 2009-2010 pełnił funkcje zarządcze w przedsiębiorstwach branży przemysłowej, w tym Vice Prezesa d/s Restrukturyzacji „Famak S.A.”, Prezesa Zarządu „Fugo S.A.” oraz Członka Rady Nadzorczej „Fugo-Odlew Sp. z o.o.”. W latach 2000-2009 był zatrudniony w instytucjach finansowych – UniCredit CAIB Poland S.A., Bank Pekao S.A., Bank BPH S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. Od 9 kwietnia 2020 r. Pan Radosław Barczyński sprawuje funkcję członka zarządu Emitenta.

Absolwent wydziału Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (mgr ekonomii) oraz studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 w związku z § 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 12:12

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej