05 października 2021

5 PAŹDZIERNIKA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 29/2021 – Złożenie pozwu o zapłatę przeciwko spółkom Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. oraz Deloitte Audyt Spółka sp. z o.o.

Zarząd Spółki Capitea S.A. (dalej: Capitea lub Emitent), w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej, o których mowa w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu w dniu 6 sierpnia 2021 r., do Sądu Okręgowego w Warszawie, pozwu o zapłatę solidarnie kwoty 293.068.380 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, przeciwko spółkom z grupy Deloitte tj. (i) Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: Audytor) oraz (ii) Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Pozwem Emitent dochodzi naprawienia szkody wyrządzonej mu przez Audytora w wyniku nienależytego wykonania przez Audytora obowiązków związanych z przeprowadzeniem badania ustawowego jednostkowego sprawozdania finansowego Getback S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., badania ustawowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Getback za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., przeglądu skróconego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Getback za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. oraz przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Getback za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

Jednocześnie, z chwilą złożenia pozwu do Sądu Okręgowego, Zarząd Capitea podjął decyzję o opóźnieniu przekazania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. W dniu dzisiejszym (tj. 5 października 2021 r.) Capitea weszła w posiadanie informacji, z Sądu Okręgowego w Warszawie, o zarządzeniu (z dnia 2 października 2021 r., sygn. akt. XXGC 1050/21) doręczenia pozwanym odpisów pozwu oraz wyznaczenia terminu odpowiedzi na pozew, co uzasadnia przekazanie powyżej informacji do publicznej wiadomości.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 19:01

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej