02 czerwca 2022

2 CZERWCA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 12/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia Capitea S.A. na dzień 29 czerwca 2022 r. oraz projekty uchwał

Zarząd Capitea Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2022 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”):

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Rozpatrzenie:

a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2021,

b. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,

c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,

d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021,

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2021,

b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,

c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021,

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy

8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

12. Zamknięcie Obrad

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.capitea.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/zwz-29-czerwca-2022, jak również w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – ZWZ 29 czerwca 2022 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 23:15

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej