31 października 2019

31 PAŹDZIERNIKA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 77/2019 Wyznaczenie Pani Magdaleny Nawłoki do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji

Wyznaczenie Pani Magdaleny Nawłoki do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji „Emitent” informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 30 października podjęła uchwałę na podstawie, której z dniem 4 listopada 2019 r. wyznaczyła Panią Magdalenę Nawłokę do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.Pani Magdalena Nawłoka pełniła od dnia 22 maja 2018 r. roku funkcję Członka Zarządu Emitenta, a od 3 kwietnia 2019 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Życiorys zawodowy Pani Magdaleny Nawłoki Emitent opublikował w raporcie bieżącym 22/2019 oraz zamieścił na stronie internetowej Emitenta. Pani Magdalena Nawłoka posiada wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych; ukończyła również podyplomowe studia w zakresie zarządzania na Aschridge Business School. Pani Magdalena Nawłoka posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w pracy w takich sektorach, jak: sektor finansowy i sektor wytwórczy. Pani Magdalena Nawłoka zajmowała funkcję członka zarządu między innymi w takich instytucjach, jak: PZU Życie S.A, PZU S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Generali S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Kopex S.A.

Pani Magdalena Nawłoka nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, Pani Magdalena Nawłoka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej wobec Emitenta osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Magdalena Nawłoka nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu

Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej