31 lipca 2020

31 LIPCA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 30/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. na dzień 28 sierpnia 2020 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. na dzień 28 sierpnia 2020 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Getback S.A. „Spółka” działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402.1  i art. 402.2 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NWZ” na dzień 28 sierpnia 2020 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa.

1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getback S.A.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej.
7) Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia, w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – NWZ 28.08.2020 r.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 17:16

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej