16 kwietnia 2020

16 KWIETNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 22/2020 Otrzymanie postanowienia o wpisie do rejestru zastawów

Otrzymanie postanowienia o wpisie do rejestru zastawów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getback S. A. z _”Spółka”, „Zastawca”_ informuje o dokonaniu w dniu 16 kwietnia 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XI Gospodarczy – Rejestr Zastawów wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu na zbiorze wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zastawcy, stanowiącym całość gospodarczą, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie Rejestrowym.

Zastaw został ustanowiony na rzecz DJM Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Administrator Zastawu”_ w wykonaniu umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego wynikającej z postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej o zatwierdzeniu Układu Spółki z Wierzycielami, które stało się prawomocne w dniu 24 lutego 2020 r. _”Układ”_, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2020 z dnia 7 marca 2020 roku. Zastawca ustanowił na swoich aktywach zastaw rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem w celu zabezpieczenia objętych Układem wierzytelności pieniężnych Wierzycieli układowych wobec Zastawcy.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu
Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 17:05

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej