27 listopada 2018

27 LISTOPADA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 124/2018 Doręczenie do GetBack S.A. w restrukturyzacji nieostatecznej decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie naruszenia przez GetBack S.A. w restrukturyzacji zbiorowych

Doręczenie do GetBack S.A. w restrukturyzacji nieostatecznej decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie naruszenia przez GetBack S.A. w restrukturyzacji zbiorowych interesów konsumentów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje o doręczeniu do Emitenta decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 listopada 2018 r., w treści której Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził – po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesu konsumentów – dopuszczenie się przez Emitenta nieuczciwych praktyk rynkowych, które stanowią praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, polegających na:

1_ nieprzekazywaniu konsumentom w kierowanej do nich korespondencji, pełnych informacji niezbędnych do szczegółowej identyfikacji zobowiązania pieniężnego;

2_ doliczaniu do dochodzonej od konsumentów kwoty zadłużenia kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w przypadku braku skierowania sprawy na drogę sądową lub w przypadku, gdy koszt ty wynikają z uchylonego nakazu zapłaty, wskutek sprzeciwu złożonego przez pozwanego w postępowaniu upominawczym, co zniekształca lub może zniekształcać zachowania rynkowe przeciętnego konsumenta, poprzez zapłatę bezpodstawnie zawyżonej należności;

3_ nieinformowaniu konsumentów, wobec których Emitent prowadzi czynności windykacyjne, o możliwości wniesienia reklamacji i warunkach jej rozpatrzenia, co zniekształca lub może zniekształcać zachowania rynkowe przeciętnego konsumenta, poprzez niezłożenie reklamacji w sytuacji, w której ma do tego podstawy;

4_ prowadzeniu wobec konsumentów czynności windykacyjnych, poprzez zlecenie komornikowi sądowemu przesyłania dłużnikom wezwań do zapłaty, pomimo braku wszczęcia postępowania sądowego i uzyskania tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi, co zniekształca lub może zniekształcać zachowania rynkowe przeciętnego konsumenta dotyczące oceny etapu na jakim znajduje się jego sprawa, w tym poprzez podjęcie decyzji o zapłacie spornego roszczenia;

5_ wielokrotnym kierowaniu pozwów przez Emitenta na drogę sądową przeciwko temu samemu konsumentowi, w następstwie doprowadzenia przez Emitenta do umorzenia postępowania sądowego wobec tego konsumenta, przy jednoczesnym prowadzeniu czynności windykacyjnych wobec tego konsumenta, co zniekształca lub może zniekształcać zachowania rynkowe przeciętnego konsumenta, poprzez podjęcie decyzji o zapłacie spornego roszczenia;

6_ posługiwaniu się w komunikacji z konsumentami _w szczególności, poprzez strony internetowe www.getbacksa.pl; www.rzcznik-dluznika.pl oraz kierowane do konsumentów pisma_ nazwą „Biuro Rzecznika Praw Dłużnika” lub „Rzecznik Praw Dłużnika” na oznaczenie własnej jednostki organizacyjnej oraz sugerowanie, że jest to niezależna od Emitenta instytucja o charakterze publicznym świadcząca pomoc dłużnikom, co wprowadza lub może wprowadzać przeciętnego konsumenta w błąd, co do niezależności i bezstronności tej jednostki;

7_ stosowaniu wobec konsumentów w stosunku do których Emitent prowadzi czynności windykacyjne niedozwolonego nacisku, celem przymuszenia konsumentów do zapłaty długu, poprzez wielokrotne wykonywanie połączeń telefonicznych i wysyłanie wielu wiadomości SMS w ciągu jednego dnia lub dniach bezpośrednio po sobie następujących;

8_ wykonywaniu czynności windykacyjnych w postaci połączeń telefonicznych lub wizyt windykatorów terenowych wobec osób nie będących dłużnikami, tj. sąsiadów lub członków rodzin dłużnika;

9_ nieinformowaniu konsumentów, wobec których prowadzono czynności windykacyjne o przyjętych i stosowanych zasadach dobrych praktyk oraz zasadach etyki obowiązujących w branży windykacyjnej, których GetBack S.A. w restrukturyzacji jest sygnatariuszem i nie poinformowaniu o miejscu, gdzie dłużnik może zapoznać się z treścią tych zasad.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jednocześnie zakazał Emitentowi stosowania praktyki wskazanej w 1_ powyżej, jak także stwierdził to, że Emitent zaniechał stosowania praktyk wskazanych w 2_-9_ powyżej, oraz nałożył na Emitenta obowiązek umieszczenia w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się powołanej wyżej decyzji administracyjnej na koszt Emitenta oraz utrzymywania na stronie internetowej www.getbacksa.pl w zakładce „Aktualności”, w formie linku, przez okres dwóch miesięcy hiperłączą tekstowego do prawomocnej – gdy już to nastąpi – powołanej wyżej decyzji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył jednocześnie na Emitenta karę pieniężną w wysokości: 5 050 045 PLN _słownie: pięć milionów, pięćdziesiąt tysięcy i czterdzieści pięć PLN_. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obciążył jednocześnie Emitenta kosztami tego postępowania administracyjnego.

 

Powołana wyżej decyzja administracyjna nie jest decyzją ostateczną i prawomocną; Emitentowi przysługuje od niej prawo do wniesienia odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Emitent zamierza skorzystać z tego prawa.
Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Paulina Pietkiewicz – Członek RN oddelegowany do Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej