19 grudnia 2017

19 grudnia 2017, NUMER RAPORTU ESPI 152/2017 – Rejestracja zmian Statutu GetBack S.A.

Tekst jednolity Statutu GetBack S.A.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 136/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku oraz raportu nr 145/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku, Zarząd Getback S.A. („GetBack„) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji, o dokonaniu w dniu 19 grudnia 2017 roku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu GetBack objętych Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2017 r.

Zmiana Statutu Spółki wskazana powyżej obejmuje zmianę § 16 ust. 1 Statutu GetBack.

Dotychczasowe brzmienie §16 ust. 1 Statutu Spółki:

„W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 6 (słownie: sześciu) członków”

Nowe brzmienie §16 ust. 1 Statutu Spółki:

„W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 7 (słownie: siedmiu) członków”

Treść tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego ww. zmianę stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej