28 czerwca 2019

28 CZERWCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 59/2019 Doręczenie do GetBack S.A. w restrukturyzacji pozwu Globus Sp. z o.o.

Doręczenie do GetBack S.A. w restrukturyzacji pozwu Globus Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje o wpłynięciu w dniu 28 czerwca 2019 r. do Emitenta pozwu złożonego przez spółkę Globus Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie _”Powód”_ przeciwko Emitentowi do Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Powód domaga się od Emitenta zapłaty kwoty 48 861 269,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie od Emitenta na rzecz Powodu zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego. Emitent nie uznaje zasadności powództwa w całości i zastosuje przeciwko temu powództwu odpowiednie środki prawne.
Zarząd Emitenta jednocześnie wskazuje, że wniesienie tego pozwu przez Powoda jest elementem realizacji przez Powoda postanowień umowy, o której to umowie Emitent informował w treści raportu bieżącego Emitenta nr 58/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu

Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej