11 października 2017

11 października 2017, NUMER RAPORTU ESPI 105/2017 – Uzgodnienie planu połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A.

Uzgodnienie planu połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 100/2017 z dnia 29 września 2017 roku, Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje o uzgodnieniu w dniu 11 października 2017 r. planu połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 5541025126 („EGB”) (jako spółki przejmowanej).

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę – jako jedynego akcjonariusza EGB – całego majątku EGB w drodze sukcesji uniwersalnej zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH. W wyniku połączenia EGB zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zważywszy, że wszystkie akcje w kapitale zakładowych EGB posiada Spółka, na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 KSH plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w połączeniu.

W wyniku połączenia – zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 KSH – Spółka wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązku, w tym przejmie aktywa i pasywa EGB.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w załączonym do niniejszego raportu planie połączenia.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej