27 czerwca 2024

27 CZERWCA 2024, NUMER RAPORTU ESPI 26/2024 – Powołanie Pana Jacka Rajnowskiego – Janiak w skład Rady Nadzorczej Capitea S.A.

Zarząd Capitea  S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło uchwałę o powołaniu Pana Jacka Rajnowskiego – Janiak  w skład Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Jacek Rajnowski-Janiak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował też na Wydziale Prawa oraz Wydziale Zarządzania Université Rennes 1 we Francji oraz studiach doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Od 01.2001 r. do 12.2007 r. związany z podmiotami z Grupy Orange w Polsce – TP S.A., PTK Centertel Sp. z o.o., Fundacja Grupy TP, TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o. w których pełnił m.in. funkcję Doradcy Prezesa Zarządu TP S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu Fundacji Grupy TP.

 

W 2008 roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Values Grupa Firm Doradczych.

 

Od 04.2010 r. do 04.2013 r. związany z Pekaes S.A., gdzie pełnił funkcję m.in. Prokurenta, Dyrektora Biura ds. Korporacji, Dyrektora Zarządu i Komunikacji, Przewodniczącego Komisji ds. Etyki, Pełnomocnika ds. CSR oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATB Truck S.A.

 

W okresie od 09.2013 r. do 11.2013 r. Dyrektor Departamentu Zarządzania Nieruchomościami Piotr i Paweł S.A.

 

Obecnie członek Rady Fundacji Filip (od 03.2019 r.) oraz członek Rady Nadzorczej Asseta S.A. z/s we Wrocławiu (od 04.2024 r.).

 

Specjalista w komunikacji, zarządzaniu i tworzeniu marki, CSR oraz zarządzania zasobami ludzkimi i nieruchomościami. Biegle zna język francuski, komunikatywnie język angielski.

 

Żonaty, ma troje dzieci. Poza pracą interesuje się historią współczesną, literaturą i kulturą francuską.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Jacka Rajnowskiego – Janiak, Pan Jacek Rajnowski – Janiak spełnia kryteria formułowane w przepisach prawa wobec niezależnych członków rad nadzorczych.

Działalność prowadzona przez Pana Jacka Rajnowskiego – Janiak nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta. Pan Jacek Rajnowski – Janiak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jacek Rajnowski – Janiak  – zgodnie ze złożonym oświadczeniem – nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara – Członek Zarządu​

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej