11 grudnia 2018

11 GRUDNIA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 129/2018 Wybór biegłego rewidenta

Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _dalej: „Emitent”_ informuje, iż w dniu 11 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta – działając na podstawie § 20 lit. f_ statutu Emitenta – wybrała PKF Consult Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Audytor”_, wpisany przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477, jako podmiot uprawniony do dokonania:
– Badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.;
– Badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.;
– Badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GetBack sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.;
– Badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GetBack sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.;
– Przeglądu półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego za okres kończący się 30 czerwca 2018 r.;
– Przeglądu półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego za okres kończący się 30 czerwca 2019 r.;
– Przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GetBack sporządzonego za okres kończący się 30 czerwca 2018 r.;
– Przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GetBack sporządzonego za okres kończący się 30 czerwca 2019 r.Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym oraz w oparciu o wewnętrzne regulacje Emitenta w zakresie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Umowa z Audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług.

Emitent nie korzystał wcześniej z usług wyżej wskazanego biegłego rewidenta – Audytora.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej