29 sierpnia 2019

29 SIERPNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 65/2019 Przeszacowanie wartości portfeli wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu GetBack S.A. w restrukturyzacji

Przeszacowanie wartości portfeli wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu GetBack S.A. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _dalej: „Emitent”_ informuje o dokonanej przez Emitenta operacji przeszacowania portfeli wierzytelności, które to portfele wierzytelności znajdują się w zarządzaniu Emitenta począwszy od dnia bilansu otwarcia 2018 r _czyli na dzień 31.12.2017_.
Emitent jednocześnie informuje, że w trakcie badania sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r., które to badanie jest prowadzone przez biegłego rewidenta, wystąpiła konieczność przeszacowania wartości portfeli wierzytelności począwszy od dnia 31.12.2017 r., ze względu na nowe założenia biznesowe.

Obecnie portfele zostały wycenione następującą metodą:
1. Portfele będące przedmiotem transakcji z Hoist AB _publ._ zostały wycenione na poszczególne okresy sprawozdawcze wg ceny nabycia skorygowanej o rozliczenie cut-off;
2. Portfele z funduszu Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2, będącego aktualnie w likwidacji zostały wycenione według przewidywanej ceny zbycia;
3. Wycena pozostałych portfeli pozostających w funduszach, w których Emitent jest większościowym posiadaczem certyfikatów – według stanu wiedzy na temat odzysków historycznych, jakości danych oraz strategii windykacyjnej wg stanu na dzień 31.12.2018., przy przyjęciu nowego, rynkowego poziomu kosztów serwisu
4. portfele zakupione na rynku hiszpańskim i bułgarskim – według ceny zbycia skorygowanej o rozliczenie cut-off;
5. portfele zakupione na rynku rumuńskim – po urealnieniu kosztów serwisu do poziomu rynkowego.

Wyniki przeszacowania zostały przedstawione w załączonej tabeli.

wycena portfeli | opublikowane sprawozdania | wg stanu wiedzy na 29.08.2019 | różnica
31.12.2018 | 1 119 899 266,79 | 1 106 435 218,43 |-13 464 048,36
30.06.2018 | 1 433 729 289,80 | 1 167 560 000,11 |-266 169 289,70
31.12.2017 | 1 751 883 062,98 | 1 240 235 679,07 |-511 647 383,91

W ocenie Emitenta żadna z zaproponowanych do chwili obecnej przez biegłego rewidenta korekt sprawozdania finansowego nie ma wpływu na możliwości finansowe realizacji układu oraz Planu Restrukturyzacji, który był budowany w oparciu o dane na 31.12.2018 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej