09 czerwca 2022

9 CZERWCA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 13/2022 – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r.

Zarząd Capitea S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r., informuje, iż w dniu 8 czerwca 2022r. wpłynęło do Spółki od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. DNLD Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”) żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022r.  („ZWZ”) wraz projektem uchwały objętej żądaniem, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza nowy porządek obrad ZWZ, zmieniony na żądanie Akcjonariusza:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Rozpatrzenie:

a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2021,

b. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,

c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,

d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021,

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2021,

b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,

c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021,

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy

8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

13. Zamknięcie Obrad

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 20:59

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej