18 października 2022

18 PAŹDZIERNIKA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 29/2022 – Publikacja opóźnionej informacji poufnej. Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. z/s w Warszawie oraz KPMG Advisory sp. z o.o. z/s w Warszawie

Zarząd Spółki Capitea S.A. (dalej: Capitea lub Emitent), w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej, o których mowa w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu w dniu 30 grudnia 2021 r., do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. z/s w Warszawie oraz KPMG Advisory sp. z o.o. z/s w Warszawie solidarnie na kwotę 211.026.559 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Podstawą zawezwania jest odszkodowanie za szkodę wyrządzoną Capitea na skutek nierzetelnego doradztwa w procesie nabycia akcji EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w tym sporządzenie i przekazanie Capitea nierzetelnej wyceny akcji EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w tym uwzględniającej wycenę umowy na wyłączność z Altus TFI S.A.

Przyczyną uzasadniającą opóźnienie przekazania informacji poufnej była okoliczność, że niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej mogłoby naruszyć uzasadniony interes Capitea. Emitent, opóźniając podanie informacji o złożeniu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej do wiadomości publicznej, oczekiwał możliwości prowadzenia z przeciwnikiem rozmów i negocjacji ugodowych w poufności, która to poufność w ocenie Capitea mogła być kluczowym warunkiem ich powodzenia, w szczególności z punktu widzenia podmiotów, których zawezwanie dotyczy. Emitent chciał zapewnić przestrzeń do negocjacji wolną od dywagacji, nacisków czy komentarzy w przestrzeni publicznej, które mogły zniweczyć wszelkie działania podejmowane w celu polubownego rozstrzygnięcia roszczeń przysługujących Capitea. Reasumując, w ocenie Emitenta, poufność negocjacji mogła być kluczowym warunkiem ich sukcesu.

W dniu 17 października 2022 r. pełnomocnik Capitea przekazał informację o stwierdzeniu przez sąd braku zawarcia ugody wobec odmowy zawarcia ugody przez KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. z/s w Warszawie oraz KPMG Advisory sp. z o.o. z/s w Warszawie. Zarząd Capitea, po analizie otrzymanych informacji, w dniu 18 października 2022 r., postanowił o niepodejmowaniu żadnych dalszych prób negocjacji ugodowych z KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. z/s w Warszawie oraz KPMG Advisory sp. z o.o. z/s w Warszawie , co uzasadnia przekazanie powyżej informacji do publicznej wiadomości.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 22:31

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej