26 kwietnia 2019

26 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 35/2019 Złożenie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji żądania przedterminowego wykupu 1.739 szt. obligacji serii H

Złożenie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji żądania przedterminowego wykupu 1.739 szt. obligacji serii H

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2019 r. powziął Uchwałę nr 17/2019 o złożeniu żądania przedterminowego wykupu 1.739 szt. obligacji serii H _kod ISIN instrumentów PLGTBCK00024_ o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 1.739.000,00 złotych _”Obligacje”_.

Podstawę złożenia żądania przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta _”Żądanie Przedterminowego Wykupu”_ stanowi pkt 20.3 Warunków emisji Obligacji _”Warunki Emisji”_.

Zgodnie z pkt 11 Warunków Emisji zobowiązanie Emitenta z tytułu Obligacji jest zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze rzeczy ruchomych i praw o zmiennym składzie.
Emitent określa dzień przedterminowego wykupu Obligacji w związku ze złożeniem Żądania Przedterminowego Wykupu na dzień 27 maja 2019 roku.

Zgodnie z Warunkami Emisji przedterminowy wykup na żądanie Emitenta nastąpić może poprzez zapłatę na rzecz każdego Obligatariusza kwoty w wysokości wynikającej z pkt 20.3 Warunków Emisji.

Przedterminowy wykup Obligacji, o którym mowa powyżej, realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w KDPW oraz Warunkami Emisji Obligacji.
Złożenie przez Emitenta Żądania Przedterminowego Wykupu związane jest z przedwstępną umową sprzedaży wierzytelności _portfeli wierzytelności_, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 1 lutego 2019 roku.
Po tym jak Obligacje staną się wymagalne w związku ze złożeniem przez Emitenta Żądania Przedterminowego Wykupu, możliwa będzie ich spłata przez EasyDEBT NS FIZ zgodnie z warunkami przedwstępnej umowy sprzedaży wierzytelności _portfeli wierzytelności_.

Emitent jednocześnie wskazuje, że wierzytelności wynikające z Obligacji są wierzytelnościami objętymi układem w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta – przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod sygnaturą akt VIII GRp 4/18 _”Układ”_. Tym samym przedmiotowe wierzytelności w zakresie w jakim nie zostaną zaspokojone przez dłużnika rzeczowego którym jest EasyDebt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z przedmiotu zabezpieczenia wskazanego powyżej, będą zaspokajane przez Emitenta wyłącznie w ramach Układu.

Zgodnie z uchwałą nr 374/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu w alternatywnym systemie obrotu obligacjami spółki GETBACK S.A. obrót Obligacjami jest zawieszony.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej