23 lipca 2021

23 LIPCA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 23/2021 – Zarejestrowanie przez Sąd Rejestrowy zmian w statucie Spółki

Zarząd spółki Capitea S.A., działającej poprzednio pod firmą Getback S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 23 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany w statucie Spółki („Statut”) uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. uchwałą nr 26, w brzmieniu wskazanym poniżej:

§ 1 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Firma spółki brzmi: CAPITEA Spółka Akcyjna”.

§ 1 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka będzie mogła używać firmy w skrócie: CAPITEA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 15:35

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej