27 października 2017

27 października 2017, NUMER RAPORTU ESPI 123/2017 – Informacja dotycząca pozyskania finansowania przez podmiot zależny.

Informacja dotycząca pozyskania finansowania przez podmiot zależny.

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka„) w nawiązaniu do raportu 117/2017 informuje, że w wykonaniu umów o których podpisaniu Spółka informowała w przywołanym raporcie, podmiot z grupy kapitałowej Spółki („Podmiot”) pozyskał w dniu dzisiejszym finansowanie w wysokości 30.000.000 EUR („Finansowanie”).

Zgodnie z informacjami przekazanymi we wspomnianym raporcie Finansowanie zostanie przeznaczone na nabycie portfeli wierzytelności przez podmioty w ramach grupy kapitałowej Spółki lub na inne cele związane z modelem biznesowym grupy kapitałowej. Finansowanie uzyskane w wyniku emisji obligacji zostanie udzielone Podmiotowi przez zagraniczny podmiot spoza grupy kapitałowej Spółki, który obejmie powyższe obligacje w ramach dedykowanej emisji niepublicznej. Warunki Finansowania, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w przypadku takich źródeł finansowania. Spłata obligacji oraz płatności wynikających z obligacji gwarantowana jest przez Spółkę.

Nadto Spółka informuje, iż od chwili opublikowania przez Spółkę raportu bieżącego nr 108/2017 z dnia 11 października 2017 r. dokonane zostały kolejne przydziały obligacji wyemitowanych przez Spółkę, które wraz z opisanym powyżej Finansowaniem oraz opisanymi poniżej obligacjami, dają łączną wartość nominalną 211 999 236 PLN.

W dniu 16 października 2017 r. dokonano przydziału obligacji serii PP5 o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 PLN z terminem wykupu przypadającym 30 kwietnia 2021 r. („Obligacje”) emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. Zapisy na Obligacje prowadzono w dniach 9 października – 12 października 2017 r. włącznie.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej