27 listopada 2023

27 LISTOPADA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 40/2023 – Powołanie Pana Pawła Halwy w skład Rady Nadzorczej Capitea S.A.

Zarząd Capitea  S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 27 listopada 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło uchwałę o powołaniu Pana Pawła Halwy w skład Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Paweł Halwa posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem prawa, absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan Paweł Halwa jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Pan Paweł Halwa jest Partnerem Zarządzającym w biurze Schoenherr w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym, fuzjach i przejęciach oraz rynkach kapitałowych, w tym ofertach papierów wartościowych. Doradza przy strukturyzowaniu transakcji, w tym fuzji i przejęć transgranicznych, oraz w procesach restrukturyzacyjnych. Paweł doradzał instytucjom finansowym, w tym ubezpieczycielom, domom maklerskim i towarzystwom funduszy inwestycyjnych w kwestiach regulacyjnych. Reprezentował klientów w negocjacjach, jak również w postępowaniach przed sądami, a także organami i urzędami administracji państwowej, m.in. Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Paweł jest autorem książek i artykułów z zakresu prawa spółek oraz rynków kapitałowych w Polsce i regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

W przeszłości związany między innymi z Ernst & Young, kancelarią Domański Zakrzewski Palinka oraz Salans.

Pan Paweł Halwa jest komplementariuszem uprawnionym do jednoosobowej reprezentacji spółki Schönherr Halwa sp.k., wcześniej był wpisany jako prokurent ww. spółki.

Obecnie jest także członkiem zarządu spółki austriackiej: Schönherr Rechtsanwälte GmbH.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Pawła Halwę, Pan Paweł Halwa spełnia kryteria formułowane w przepisach prawa wobec niezależnych członków rad nadzorczych.

Działalność prowadzona przez Pana Pawła Halwę nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta. Pan Paweł Halwa nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Paweł Halwa – zgodnie ze złożonym oświadczeniem – nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Ewa Zakowicz – Członek Zarządu

Godzina publikacji raportu: 16:16

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej