26 czerwca 2024

26 CZERWCA 2024, NUMER RAPORTU ESPI 21/2024 – Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.

Zarząd Capitea S.A. _”Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2024 z dnia 31 maja 2024 r., informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki – Pana Radosława Barczyńskiego, posiadającego akcje Spółki stanowiące ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki zgodnie z przedstawionym świadectwem depozytowym akcjonariusz dokonał blokady 5.000.001 akcji Spółki, stanowiących ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, zgłoszenie projektu uchwały do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2024, projekt uchwały dotyczy: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Rajnowskiego – Janiak.

Akcjonariusz wraz ze zgłoszeniem przedstawił projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokument ten stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej