05 maja 2021

5 maja 2021, NUMER RAPORTU ESPI 14/2021 Zawarcie umowy na prowadzenie ewidencji obligacji GetBack S.A. i związana z tym zmiana warunków emisji obligacji serii GB, GC, GH, GJ, GN, GP, GW

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu z domem maklerskim Q Securities S.A. umowy świadczenia usług prowadzenia ewidencji obligacji Spółki. Na podstawie przedmiotowej umowy dom maklerski Q Securities S.A. przejmuje prowadzenie ewidencji następujących serii obligacji Spółki ewidencjonowanych dotychczas przez mSecurities Sp. z o.o. :

1. GB
2. GC
3. GH
4. GJ
5. GN
6. GP
7. GW

Zarząd Spółki informuje ponadto, że w wyniku zmiany podmiotu prowadzącego ewidencję niezbędna była zmiana Warunków Emisji Obligacji wszystkich wyżej wskazanych serii obligacji.

Na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, w związku z art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Zarząd Spółki zmienił Warunki Emisji Obligacji uchwałą nr 55/2021 z dnia 5 maja 2021 r, która stanowi załącznik do niniejszego raportu. Uchwała nr 55/2021 weszła w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji dotycząca danej serii obligacji dokonuje się z momentem zapisania obligacji tej serii w ewidencji prowadzonej przez Q Securities S.A, o czym Q Securities poinformuje na swojej stronie internetowej http://www.qsecurities.pl.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 21:49

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej