22 grudnia 2020

22 GRUDNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 46/2020 Zwołanie ZWZ GetBack S.A. na dzień 22 stycznia 2021 r

Zarząd GetBack S.A.  z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i art. 402 (2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 stycznia 2021 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa.

 • Otwarcie zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego.
 • Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018,
  2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  3. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019,
  4. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019,
  5. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  6. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018,
  2. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019,
  4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019,
  5. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  6. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 • Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w  sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
 • Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 • Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/zwz-22-stycznia-2021, w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – ZWZ 22 stycznia 2021”.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 19:47

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej

Załączniki