14 listopada 2017

14 listopada 2017, NUMER RAPORTU ESPI 130/2017 – Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego obligacji serii PP5.

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego obligacji serii PP5.

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji, że zgodnie z Uchwałą nr 1332/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 13 listopada 2017 r. („Uchwała GPW”), Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 15 listopada 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii PP5 („Obligacje”) wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGTBCK00370”.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z Uchwałą GPW, Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GBK0421”.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej