22 maja 2018

22 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 76/2018 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w dniu 22 maja 2018 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w dniu 22 maja 2018 r.
 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 

Treść raportu:

GetBack S.A. w restrukturyzacji przekazuje w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GetBack S.A w dniu 22 maja 2018 roku, wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”Szczegółowa podstawa prawna: § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.
Opis
Treść uchwał podjętych przez NWZA GetBack S.A. w dniu 22.05.2018 r.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Bożena Solska – Członek Zarządu.

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej

Załączniki